SHOP BOEK NU

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden & condities zijn voor het laatst geüpdated op 10 oktober 2022.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Dotje Babyspa & Mamazorg Dotje Babyspa & Mamazorg, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0765.811.337  Overeenkomst Elke geboekte dienst of besteld product tussen Dotje Babyspa & Mamazorg en de klant. Dienst of product Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de klant en Dotje Babyspa & Mamazorg Klant Degene die et product heeft afgenomen en daarmee deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. De praktijk De handelsruimte waar Dotje Babyspa & Mamazorg gevestigd is, de producten aangeboden worden en de diensten worden aangeboden.


Algemeen

 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst gesloten tussen Dotje Babyspa & Mamazorg en de klant.
Totstandkoming overeenkomst
Prijzen van de producten en diensten worden (incl. BTW) op de website en in de winkel geafficheerd.
Diensten worden on-line via de boekingsmodule op www.dotjebabyspa.be geboekt.
Producten worden via de webshop besteld www.dotjebabyspa.be en in de praktijk afgehaald.
Elke overeenkomst wordt pas als definitief beschouwd na de bevestiging ervan door Dotje Babyspa & Mamazorg.


 Wijziging van overeenkomst

 Wijzigen van een overeenkomst kan schriftelijk of telefonisch gebeuren maar is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Dotje Babyspa & Mamazorg.
Wijziging van een overeenkomst (hetzij een dienst) dient minstens één dag (24 uren) op voorhand te gebeuren.
Wijzigingen door de klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien de Klant aanvaardt dat Dotje Babyspa & Mamazorg alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.


 Annulering van overee nkomst

 Annulering van een overeenkomst (hetzij een dienst) dient minstens één dag (24 uren) op voorhand te gebeuren. De annulering is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Dotje Babyspa & Mamazorg. Het betaalde bedrag wordt integraal via bankoverschrijving terugbetaald aan de klant.Annuleringen die op minder dan één dag (24 uren) op voorhand gebeuren worden niet terugbetaald.
In geval van herhaaldelijke annuleringen door eenzelfde klant kan Dotje Babyspa & Mamazorg zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding de overeenkomst annuleren en het betaalde bedrag inhouden.


Levering van producten 

De afleverdatum waarop de bestelde goederen beschikbaar zijn wordt door Dotje Babyspa & Mamazorg schriftelijk aan de klant meegedeeld. Indien de goederen besteld werden zullen deze met de post worden verzonden.


 Betalingen

Behoudens afwijkende bepaling, wordt de factuur van Dotje Babyspa & Mamazorg meteen afgerekend bij reservering. 


 Aansprakelijkheid

Dotje Babyspa & Mamazorg is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijke letsels voortkomend uit onoordeelkundig gebruik van de producten, evenals allergische reacties op de producten.
Dotje Babyspa & Mamazorg is tevens niet aansprakelijk voor lichamelijke schade of lichamelijke letsels als gevolg van onoordeelkundig handelen in de praktijkruimte.
Dotje Babyspa & Mamazorg is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke voorwerpen in de praktijk.
In geval van overmacht zal Dotje Babyspa & Mamazorg niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal Dotje Babyspa & Mamazorg geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Dotje Babyspa & Mamazorg worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 30 dagen of meer voortduurt, zijn Dotje Babyspa & Mamazorg en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Dotje Babyspa & Mamazorg zou hinderen en waarop Dotje Babyspa & Mamazorg geen controle heeft.


 Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven volle eigendom van Dotje Babyspa & Mamazorg tot volledige betaling van alle factuurbedragen.


 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.